TEADAANNE KÕIKIDELE SPORTLASTELE, TREENERITELE JA EKFL-IGA SEOTUD ISIKUTELE

Tuletame meelde Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu kodukorra punkte:

 

 3. VÕISTLUSED JA AMETLIKUD ÜRITUSED

3.1 EKFL korraldab või annab loa korraldada kõiki Eestis läbiviidavaid IFBB kulturismi ja fitnessi võistlusi ja muid sanktsioneeritud üritusi.

3.1.1 Eestis korraldatavad võistlused on tiitlivõistlused: Eesti Meistrivõistlused ja Eesti Karikavõistlused ning maakondlikud meistrivõistlused (edaspidi: „tiitlivõistlused“)

3.1.2 Muud IFBB kulturismi ja fitnessi võistlused loetakse EKFL poolt lubatud ametlikeks kulturismi ja fitnessi võistlusteks (edaspidi „ametlikud võistlused“).

3.1.3 Sanktsioneeritud üritusteks (edaspidi „üritus“) loetakse muude ürituste, (sealhulgas, kuid mitte ainult: messid, kommertsüritused), raames toimuvaid konkursse, demonstratsioonesinemisi, demonstratsioonvõistlusi ja muid üritusi, mis on EKFL juhatusega ametlikult kooskõlastatud.

3.2 Kõikide EKFL poolt korraldatavate või EKFL poolt loa saanud võistluste ja ürituste tingimuseks on koostöö Eesti Antidopinguga.

3.3 Kõik kulturismi ja fitnessi võistlused ja muud punktis 3.1. nimetatud üritused, mis ei ole korraldatud EKFL poolt või mis ei ole kooskõlastatud EKFL loetakse mitteametlikeks ning neil osalemist IFBB litsentsiga sportlaste poolt loetakse dopingureegli rikkumiseks ning nad jäetakse tähtajatult ilma vastavatest IFBB litsentsidest ning õigusest võistelda IFBB ja EKFL võistlustel. IFBB litsentsi omanud või tulevikus taotleda soovivale sportlasele rakendub käesoleva kodukorra punkt 6.4.7. Kohtunikud, treenerid ja käesolevas kodukorras nimetatud ametiisikud loetakse dopingureeglite rikkujateks ning jäetakse ilma IFBB ja/või EKFL vastavatest litsentsidest, kutsetunnistustest ning ametipositsioonidest EKFL juhtorganites sh. kuid mitte ainult juhatuses ning komisjonides.

3.4 EKFL on ainuõigus korraldada ametlike tiitlivõistlusi, milleks on Eesti meistrivõistlused ja Eesti karikavõistlused kulturismis ja fitnessis ning IFBB ametlikud Eestis korraldatavad tiitlivõistlused.

3.5 Ametlikud kulturismi ja fitnessi võistlused on võistlused, mis lülitatud EKFL kalenderplaani ning kinnitatud EKFL üldkoosoleku poolt. Lisaks kalenderplaani välised võistlused, mis on kooskõlastatud EKFL juhatusega ning mille võistlusjuhend on kinnitatud EKFL juhatuse poolt.

3.6 Kõikide tiitlivõistluste korraldamise ja läbiviimise eest vastutab EKFL

3.7 Kõikidel ametlikel võistlustel kinnitab EKFL kohtunike komisjoni nõusolekul peakohtuniku ja kohtunike paneeli ning võistluste sekretariaadi EKFL juhatus.

3.8 Kõikide ametlike võistluste ja ürituste korraldajad järgivad käesoleva kodukorra lisas 1. toodud ametlike võistluste ja ürituste korraldamise korda.

3.9 EKFL liikmed võivad osaleda kõikidel EKFL ametlikel võistlustel kui nad täidavad kodukorda, distsiplinaarmäärustiku, vahekohtu reegleid ning võistluste juhendit ning neile ei ole kehtestatud osalemist mittelubavaid sanktsioone.

3.10 Võistluste majanduslikud tingimused, erireeglid ja muud detailid, võistlussüsteemid, osaleda lubatud sportlaste täpne vanus, võistlus kategooriad, tulemuste arvestamine ja autasustamine kehtestatakse võistlusjuhendiga.

3.11 Kõikide Eestis korraldatavate IFBB määruste järgsetete kulturismi ja fitnessi võistluste peakohtuniku määrab EKFL kohtunike komisjon.

3.12 Ametlikel võistlustel tuleb järgida IFBB kehtivaid võistlusmääruseid ja reegleid, käesolevat kodukorda, EKFL distsiplinaarmäärustikku, EKFL vahekohtu reegleid ja vastava võistluse kinnitatud juhendit.

 

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit