Teadmiseks võistlejale

EKFL võistleja litsents

Litsents kehtib üks aasta alates väljastamise kuupäevast ning annab õiguse võistelda kalendriaasta lõpuni. Litsentsi maksumuseks on 75€, mida on võimalik tasuda täismahus või kahe osamaksena 37,50€.  Makstes litsentsitasu kahes osas, peab 2. osamakse olema laekunud Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu arveldusarvele EE392200221061904652 enne sportlase planeeritava esimese võistluse registreerimistähtaega.

Laste litsentsitasu on 25€ ja litsentsitasu palume kanda Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu arveldusarvele EE392200221061904652, selgitusse lapse ees- ja perekonnanimi.

Võistleja litsentsi väljastatakse ainult 1 kord aastas, kalendriaasta alguses (v.a enne algajate võistluseid esmakordsed võistlejad)
Litsentsitaotluse esitab sportlane klubile, klubi kinnitab ja saadab edasi EKFLi peasekretärile.

Kuidas taotleda võistleja litsentsi?

1) Täida litsentsi taotlusvorm . Vormi täitmiseks on teil vaja programmi Acrobat Readerit, mille saate SIIT. Pikemat õpetust saate vaadata SIIT. Salvesta taotlusvorm enda nimega! NB! Litsentsi alguse kuupäevaks märgi täitmise kuupäev. 
2)  Saada täidetud ankeet enda ja treeneri poolt digiallkirjastatuna koordinaatorile 

3) Tasu läbi e-poe EKFL sportlase aasta litsents.

 

Võistlustele pääsemine

Eesti meistrivõistlustel, Eesti karikavõistlustel ja välisvõistlustel saavad osaleda ainult EKFL-i liikmesklubide sportlased, kes omavad litsentsi. See tähendab, et vajadusel peab sportlane pöörduma mõne liikmesklubi poole sooviga sellega liituda või astub klubi ise EKFL-i liikmeks.

 

SPORTASLELE OLULISED VÄLJAVÕTTED KODUKORRAST

  1. VÕISTLUSED JA AMETLIKUD ÜRITUSED

3.1.         EKFL korraldab või annab loa korraldada kõiki Eestis läbiviidavaid IFBB kulturismi ja fitnessi võistlusi ja muid sanktsioneeritud üritusi.

……

3.3.         Kõik kulturismi ja fitnessi võistlused ja muud punktis 3.1. nimetatud üritused, mis ei ole korraldatud EKFL poolt või mis ei ole kooskõlastatud EKFL loetakse mitteametlikeks ning neil osalemist IFBB litsentsiga sportlaste poolt loetakse dopingureegli rikkumiseks ning nad jäetakse tähtajatult ilma vastavatest IFBB litsentsidest ning õigusest võistelda IFBB ja EKFL võistlustel. IFBB litsentsi omanud või tulevikus taotleda soovivale sportlasele rakendub käesoleva kodukorra punkt 6.4.7. Kohtunikud, treenerid ja käesolevas kodukorras nimetatud ametiisikud loetakse dopingureeglite rikkujateks ning jäetakse ilma IFBB ja/või EKFL vastavatest litsentsidest, kutsetunnistustest ning ametipositsioonidest EKFL juhtorganites sh. kuid mitte ainult juhatuses ning komisjonides.

……

  1. EESTI RAHVUSKOONDIS

4.1.         Eesti rahvuskoondisese kulturismis ja fitnessis kuuluvad sportlased, kes omavad EKFL sportlase kehtivat litsentsi ning esindavad Eestit kõikidel IFBB kulturismi ja fitnessi tiitlivõistlustel.

……

4.3.         Eesti rahvuskoondisesse kulturismis ja fitnessis võib kuuluda vastavalt Eesti Vabariigi spordiseadusele ainult Eesti Vabariigi kodanik.

4.4.         Jooksval aastal Eesti meistrivõistlustel  või  Eesti karikavõistlustel osalemine on rahvuskoondisesse pääsemise eeltingimus.

…..

6.2.         Sportlaste litsentsid

……

6.2.2.     Litsentsi taotlemisel kohustub sportlane alluma Eesti Vabariigi spordiseadusele, EKFL põhikirjale, käesolevale kodukorrale, EKFL eetikakoodeksile, EKFL juhatuse otsustele, EKFL distsiplinaar-komisjoni otsustele, EKFL aukohtu otsustele ning Eesti Antidopingu reeglitele.

6.2.6.     EKFL sportlase litsents väljastatakse üheks kulturismi ja fitnessi hooajaks ning

6.2.6.1. litsentsi tingimused kehtivad aasta aega alates litsentsi omandamise kuupäevast.

……..

6.2.6.5. Võistlemise õigus on kõigil litsentsi omavatel sportastel hoolimata litsentsi omandamise ajast kalendri aasta lõpun

6.2.9.     Igal hooajal koostab EKFL juhatus litsentseeritud sportlaste registri, kus on näidatud:

6.2.9.1. sportlase ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg;

6.2.9.2. litsentsi number;

6.2.9.3. klubi, keda sportlane esindab;

6.2.9.4. litsentsi kehtivuse alguse ja lõpu aeg.

…….

6.4.7.     Registreerimisel kontrollitakse sportase osalemist IFBB ja EKFL poolt mitte sanktsioneeritud võistlustel ja liigades. Eelnevalt nimetatud võistlustel või liigades võistelnud sportlasele on litsentsi saamise aluseks eelnev ametlik dopingukontroll Eesti Antidopingus sportlase või sportase klubi kulul.

 

Klubivahetus (väljavõte kehtivast kodukorrast)

 

5. KLUBI ESINDAMINE JA KLUBI VAHETUSE REEGLID
5.1. Igal sportlasel on õigus omal vabal valikul klubi esindada saades selleks klubilt loa ja
sõlmides vajadusel klubiga eelneva kokkulepe sportlase ja klubi koostöö tingimuste osas.
5.2. Sportlane võib üheaegselt esindada ainult ühte klubi.
5.3. Võistlustel saab klubi esindada sinna kuuluv sportlane.
5.4. Klubi vahetuse reeglitega sätestatakse sportlase liikumist ühest klubist (vana klubi) teise
klubisse (uus klubi).
5.5. Klubi vahetuse protseduur
5.5.1. Kui sportlane soovib vahetada klubi, peab uus klubi sooritama võistleja klubivahetuse
(edaspidi ülemineku).
5.5.2. Uus klubi koos sportlasega peab üleminekuks täitma EKFL sportlase klubivahetuse
ankeedi (üleminekuankeet) ja esitama originaalankeedi EKFL sekretariaadile.
5.5.3. Uus klubi alustab vajadusel läbirääkimisi sportlase vana klubiga, et saavutada
kokkulepe võistleja ülemineku tingimuste osas.
5.5.4. Vana klubi peab andma sportlasele ja üleminekut taotlenud klubile vastuse 15
kalendripäeva jooksul, alates üleminekuankeedi esitamise kuupäevast EKFL
sekretariaadile ning vanale klubile.
5.5.5. EKFL sekretariaadil on õigus lubada sportlane esindama uut klubi, ilma sportlase vana
klubi nõusolekuta, juhul kui vana klubi ei ole vastanud kirjalikul selgitusega sportlasele
ega uuele klubile 15 kalendripäeva jooksul, alates üleminekuankeedi esitamise
kuupäevast.
5.5.6. Lisaks üleminekuankeedi esitamisele peab uus klubi tasuma EKFL üldkoosoleku poolt
kehtestatud üleminekutasu (edaspidi üleminekutasu) EKFL arveldusarvele.
5.5.7. Sportlase üleminek registreeritakse EKFL sekretariaadis kui on esitatud korrektselt
täidetud üleminekuankeet ja laekunud üleminekutasu.
5.5.8. Ülemineku vormistamine toimub EKFL sekretariaadis hiljemalt 3 tööpäeva jooksul
pärast mõlema tingimuse täitmist.
5.5.9. Sportlane saab uue klubi eest võistelda hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast ülemineku
registreerimist.
5.6. Üleminekutasu:
5.6.1. Tasub Uus klubi
5.6.2. Üleminekutasu suurus kinnitatakse EKFL üldkoosoleku poolt.
5.6.3. Noorte, kuni 19.a. sportlaste klubi vahetuse korral üleminekutasu maksma ei pea.
5.7. Ülemineku toimumise aeg on kaks korda aastas: 01.-31. jaanuar ning 1.-31. juuli.

Klubivahetuse alustamiseks tuleb täita ankeet (.pdf) või ankeet (.docx) kolme osapoole vahel vastavalt kodukorrale. Üleminekut ei kinnitata EKFLi poolt ennem, kui ülemineku tasu on alaliidu pangakontole laekunud. Klubivahetuse tasu on 10€.

Võistlustele registreerimine

Võistlustele registreerimine käib läbi e-poe valides soovitud võistlus ja täites kõik vajalikud väljad. Kodulehel olevas võistluste kalendris on kõikide võistluste all osalemisnimekirjad, kuhu on lisatud võistlustele registreerunud sportlased.

Rahvusvaheliste võistluste kalender https://ifbb.com/events/

Kui võistleja kavatseb planeeritud võistlusel mitte osaleda, on ta kohustatud teavitama EKFL-i enda mitteosalemisest 1 nädal enne võistluste algust. Ilma mõjuva põhjuseta mitteteatamisel peab võistleja tasuma trahvi poole litsentsitasu ulatuses.

Trahvi mittetasumisel peatab EKFL võistleja litsentsi.

Euroopa ja maailmameistrivõistlustele pääsemine

Et pääseda Euroopa ja maailmameistrivõistlustele, peab sportlane osalema EM-le eelnenud Eesti karikavõistlustel või  MM-le eelnenud Eesti meistrivõistlustel.

Kui EM-l ja MM-l on korraldajate poolt kehtestatud võistlejate arvu piirangud, siis lähtub EKFL valikute tegemisel reeglina sportlikust printsiibist ehk siis viimase valikvõistluse tulemustest.

Rahvusvaheliselt tiitlivõistlustelt medali saanud sportlasele korvab EKFL rahaliste võimaluste olemasolul osaliselt või täielikult tiitlivõistluse osalemistasu ja transpordikulud.