Võistlejale

Võistlustele registreerumise protseduur:

 1. võistlustele registreerumine toimub EKFLi kodulehel läbi e-poe. Kõik vajalikud väljad tuleb täita sh täpne võistluskategooria (pikkus, kaal) ja dokumendi number. Läbi e-poe sisestatud võistlusele registreerimise info jõuab e-maili teel automaatselt nii alaliitu, kui ka klubi koordinaatorile.
 2. kodulehel olevas võistluste kalendris on iga võistluse all registreerunud sportlaste nimekiri.
 3. alaliit registreerib võistlejad vastavalt laekunud infole. Amatöörvõistlustele saab registreeruda vaid läbi alaliidu.

 

Muu vajalik info:

 • Võistelda saab vaid EKFLi liikmesklubi sportlane, kes omab EKFLi võistleja litsentsi.
 • Eesti võistluste juhendid tulevad ülesse jooksvalt.
 • IFBB võistluste juhenditel saab võistleja silma peal hoida IFBB võistluskalendris.
 • EKFLi kalendris on üleval populaarsemad võistlused. Sportlastel ei ole keelatud osaleda ka muudel IFBB võistlustel.
 • Litsents kehtib kalendriaasta jooksul ja maksab 75€. Laste litsentsitasu on 25€.
  Digiallkirjastatud litsentsitaotluse esitab sportlane klubile.
 • EKFLi võistleja litsentsi tasumine toimub e-poes.

Väljalõiked kodukorrast

Sportlase registreerimine võistlustele

 • Sportlase võistlusteks registreerimine tähendab sportlase poolset soovi osaleda võistlustel.
 • Klubi kindlustab ja vastutab, et kõik tema poolt registreeritud sportlased ka võistlustel osalevad.
 • Klubi poolt registreeritud sportlase(te) mitte osalemise korral võistlustel on EKFLil õigus määrata klubile rahatrahvi mitteosalemise eest ja kehtestada klubile rahaline deposiidi nõue käimasolevaks ja kuni kaheks järgmiseks kulturismi ja fitnessi hooajaks.
 • Kõik võistlusprotokolli kantud sportlased loetakse EKFL poolt korraldatud võistlustel osalenuks.

 • Klubi sportlase nimeline registreerimisleht võistlusteks ja EKFLi poolt kehtestatud litsentside taotlemise blankett on alusdokumendiks sportlasele litsentsi väljastamiseks EKFLi sekretariaadis EKFLi ametlikel võistlustel.
 • Eestis toimuvatest EKFL ametlikest võistlustest võivad osa võtta sportlased, kellel on EKFL sportlase litsents.
 • EKFLi sporlase litsentsi ja väljaandmise korra kinnitab EKFLi juhatus, tasu suuruse EKFLi üldkoosolek.
 • EKFLi sportlase litsents väljastatakse üheks kalendriaastaks. EKFLi sportlase litsents kehtib alates selle väljaandmise kuupäevast kuni kalendriaasta lõpuni.
 • EKFL võib klubi sportlase litsentsi andmisest keelduda või selle peatada. Sel juhul peab EKFL teavitama oma otsusest litsentsi taotlenud klubi või selle klubi sportlase litsentsi peatamise korral, hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
 • Rikkumise korral määratakse karistus vastavalt võistlusjuhendile või distsiplinaarkomisjoni otsusele.
 • Sportlase registreerimise protseduur EKFLi sekretariaadis
 • EKFLi sekretariaadis toimub sportlase registreerimine võistlustele järgnevalt:
  •    kontrollitakse võistlustel osaleva sportlase nimelist  registreerimislehte ja selle korrektset täitmist;
  •    kontrollitakse kõikide kehtestatud andmete olemasolu;
  •    kontrollitakse sportlase klubivahetust;
  •    kontrollitakse kõikide kehtestatud tasude laekumist EKFLi.

 • EKFL on ainuõigus korraldada Eesti meistrivõistluseid ja karikavõistluseid kulturismis ja fitnessis.
 • Ametlikud kulturismi ja fitnessi võistlused on need võistlused, mille võistlusjuhendid kinnitatakse EKFLi juhatuse poolt ning võistlused mis on EKFL kalenderplaanis , mis kinnitatakse EKFL üldkoosolekul. EKFL kalenderplaanis olevatel võistlustel juhindutakse käesolevast kodukorrast.
 • Kõikide ametlike võistluste korraldamise ja läbiviimise eest vastutab EKFL
 • EKFLi liikmed võivad osaleda kõikidel EKFLi ametlikel võistlustel kui nad täidavad kodukorda, distsiplinaarmäärustiku, vahekohtu reegleid ning võistluste juhendit.
 • Võistluste majanduslikud tingimused, erireeglid ja muud detailid, võistlussüsteemid, osaleda lubatud sportlaste täpne vanus, võistlus kategoorjad, tulemuste arvestamine ja autasustamine kehtestatakse võistlusjuhendiga.
 • Ametlikel võistlustel tuleb järgida IFBB kehtivaid võistlusmääruseid ja reegleid, käesolevat kodukorda, EKFLi distsiplinaarmäärustik, EKFL vahekohtu reegleid ja vastava võistluse kinnitatud juhendit.

 

Võistlemine/osalemine muudel võistlustel, üritustel:

  •       Sportlast või ametnikku, kes osaleb IFBB poolt sanktsioneerimata või heaks kiitmata võistlusel või üritusel, võidakse trahvida, kõrvaldada või IFBB-st välja heita. Osalemine hõlmab endas võistlemist, külalisesinemist, seminari, loengu või muu sarnase esitluse andmist, võistluste hindamist, ametikohuste täitmist, oma nime ja/või pildi kasutamise lubamist reklaami eesmärgil ning IFBB poolt sanktsioneerimata võistlustest ja üritustes osavõtmist mistahes muul kujul või viisil.Väljavõte IFBB põhikirjast (19.3. üldsätted)
  •       Vastavalt Konstitutsioonile ja Reeglistikule või siseriikliku, regionaalse või kontinentaalse liidu konstitutsioonile ja reeglistikule ei tohi IFBB poolt tunnustatud sportlane, kohtunik, ametnik ega muu liige kuuluda mõne teise kulturismi ja/või fitnessi organisatsiooni liikmeskonda. Samuti ei tohi liige osaleda ega propageerida teiste organisatsioonide tegevust mistahes kujul või viisil. Vastasel juhul võidakse liiget trahvida, kõrvaldada või IFBB-st välja heita.

 

Väljavõte kehtivast Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu kodukorrast:

 

 • 3.1 EKFL korraldab või annab loa korraldada kõiki Eestis läbiviidavaid IFBB kulturismi ja fitnessi võistlusi ja muid sanktsioneeritud üritusi. Eestis korraldatavad võistlused on tiitlivõistlused ning EKFL poolt lubatud ametlikud kulturismi ja fitnessi võistlused. Sanktsioneeritud üritusteks loetakse muude ürituste, (sealhulgas, kuid mitte ainult: messid, kommertsüritused), raames toimuvaid demonstratsioonesinemisi, demonstratsioonvõistlusi ja muid üritusi, mis on EKFL juhatusega ametlikult kooskõlastatud.
 • 3.2. Kõikide EKFL poolt korraldatavate või EKFL poolt loa saanud võistluste ja üritustetingimuseks on koostöö Eesti Antidopinguga.3.3. Kõik kulturismi ja fitnessi võistlused ja muud punktis 3.1. nimetatud üritused, mis ei olekorraldatud EKFL poolt või mis ei ole kooskõlastatud EKFL loetakse mitteametlikeks ningneil osalenud IFBB litsentsiga sportlased, kohtunikud ja ametiisikud jäetakse tähtajatult ilma vastavatest IFBB litsentsidest ning õigusest võistelda IFBB ja EKFL võistlustel.