fbpx

Võistlejale

Võistlustele registreerumise protseduur:

 1. sportlane saadab oma võistlustega seonduva info spordiklubile; (välisvõistluste puhul hoiab ka ise kätt pulsil registreerumise dokumentide ilmumise osas IFBB kodulehele või soovitud võistluse alaliidu kodulehele);
 2. klubi korjab kokku oma sportlaste võistluste litsentsid jm dokumendid;
 3. klubi edastab oma võistlejate poolt täidetud registreerimisvormid jm vajaliku info alaliidu e-postile: info@kulturism.ee võimalikult kiiresti kuid mitte hiljem, kui 7 päeva ennem viimase registreerumise tähtpäeva; rahvusvahelistel võistlustel 20 päeva ennem juhendis märgitud registreerumise kuupäeva.
 4. alaliit registreerib võistlejad vastavalt laekunud infole.

Selliselt on tagatud õigete andmetega registreerimisvormid ning sportlased ja klubid saavad ise veenduda, et kõik vajalikud andmed on õigeaegselt edastatud.

Muu vajalik info:

 • Võistelda saab vaid EKFLi liikmesklubi sportlane.
 • Eesti võistluste juhendid tulevad ülesse jooksvalt.
 • IFBB võistluste juhenditel saab võistleja silma peal hoida IFBB võistluskalendris. Need lisatakse ülesse jooksvalt.
 • EKFLi kalendris on üleval populaarsemad võistlused. Sportlastel ei ole keelatud osaleda ka muudel IFBB võistlustel.
 • Litsents kehtib kalendriaasta jooksul ja maksab 50€. Laste litsentsitasu on 25€.
  Litsentsitaotluse koos maksekinnitusega esitab sportlane klubile.
 • Tasu EKFL kontole EE392200221061904652 ning selgitusse:
  võistleja nimi, klubi nimi, võistleja litsents – aastaarv

Väljalõiked kodukorrast

Sportlase registreerimine võistlustele

 • Sportlase võistlusteks registreerimine tähendab sportlase poolset soovi osaleda võistlustel.
 • Klubi peab eel-registreerima ja registreerima ametlikele võistlustele oma sportlase(d) igal aastal EKFLi poolt määratud kuupäevaks.
 • Sportlase(te) võistlustele registreerimisel esitab klubi kirjalikult oma võistlustel osalevad sportlase(d) , EKFLi poolt kehtestatud blanketil ja korras ning EKFLi poolt määratud kuupäevadeks.
 • Sportlase(te) võistlustele registreerimisel peab klubi ära märkima iga sportlase(te) vähemalt ühe ametliku isiku ja tema kontaktandmed.
 • Klubi kindlustab ja vastutab, et kõik tema poolt registreeritud sportlasne(sed) ka võistlustel osalevad.
 • Klubi poolt registreeritud sportlase(te) mitte osalemise korral võistlustel on EKFLil õigus määrata klubile rahatrahvi mitteosalemise eest ja kehtestada klubile rahaline deposiidi nõue käimasolevaks ja kuni kaheks järgmiseks kulturismi ja fitnessi hooajaks.

Sportlase(te) registreerimine võistlustele

 • Igal võistlusel peab klubi registreerima sportlase vastavalt võistlusjuhendis   määratletud ajal ja korras.
 • Klubi peab täitma kirjalikult ja korrektselt koos kõikide andmetega sportlase nimelise registreerimislehe rahvusvahelisteks võistlusteks vähemalt kakskümmend päeva enne võistlusjuhendil näidatud tähtaega
 • EKFL esitab klubi sportlase taotluse edasi võistlustele vastavalt rahvusvahelisele võistlusjuhendile.
 • Klubi peab esitama sportlase(te) nimelisel registreerimislehel EKFL rahvusvahelisteks võistlusteks vastavalt võistlusjuhendile ja tasuma osalustasu vastavalt võistluste juhendile
 • Klubi peab esitama EKFLi sekretariaati koos sportlase(te)nimelise registreerimislehega sportlase(te) ja ametlike isikute individuaalse nõusoleku vormi alluda EKFLi kodukorrale ja reeglitele ning juhatuse ja komisjonide otsustele, ning võtta vastu EKFL vahekohtu otsuse, kui lõpliku ja siduva. Kinnituse peavad kõik klubid andma ja garanteerima oma kõikide sportlase(te) ja ametlike isikute kohta kirjalikult kas füüsilisel või digitaalsel kujul. Kinnitusi ei pea esitama noor sportlased vanuseni kuni—————–
 • Kõik võistlus protokolli kantud sportlased loetakse EKFL poolt korraldatud võistlustel osalenuks.

 • Klubi sportlase nimeline registreerimisleht võistlusteks ja EKFLi poolt kehtestatud litsentside taotlemise blankett on alusdokumendiks sportlasele litsentsi väljastamiseks EKFLi sekretariaadis EKFLi ametlikel võistlustel.
 • Eestis toimuvatest EKFL ametlikest võistlustest võivad osa võtta sportlased, kellel on EKFL sportlase litsents.
 • EKFLi sporlase litsentsi ja väljaandmise korra kinnitab EKFLi juhatus, tasu suuruse EKFLi üldkoosolek.
 • EKFLi sportlase litsents väljastatakse üheks kulturismi ja fitnessi hooajaks. EKFLi sportlase litsents kehtib alates selle väljaandmise kuupäevast kuni kulturismi ja fitnessi hooaja lõpuni.
 • EKFL-i sekretariaat väljastab klubile sportlase nummerdatud EKFL-i sportlase litsentsi (või esitab vastavasisulise dokumendi selle kohta), kuhu on märgitud sportlase nimi, sünniaeg ja klubi, keda sportlane esindab.
 • EKFL võib klubi sportlase litsentsi andmisest keelduda või selle peatada. Sel juhul peab EKFL teavitama oma otsusest litsentsi taotlenud klubi või selle klubi sportlase litsentsi peatamise korral, hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
 • Igal hooajal koostab EKFLi sekretariaat litsentseeritud sportlaste registri, kus on näidatud:
  •    Sportlase ees- ja perekonnanimi;
  •    sünniaeg;
  •    litsentsi number;
  •    klubi, keda sportlane esindab;
  •    litsentsi kehtivuse alguse aeg.
 • Rikkumise korral määratakse karistus vastavalt võistlusjuhendile või distsiplinaarkomisjoni otsusele.
 • Sportlase registreerimise protseduur EKFLi sekretariaadis
 • EKFLi sekretariaadis toimub mängija registreerimine võistlustele järgnevalt:
  •    kontrollitakse võistlustel osaleva sportlase nimelist  registreerimislehte ja selle korrektset täitmist;
  •    kontrollitakse kõikide kehtestatud andmete olemasolu;
  •    kontrollitakse sportlase klubivahetust;
  •    kontrollitakse kõikide kehtestatud tasude laekumist EKFLi.

 • EKFL on ainuõigus korraldada Eesti meistrivõistluseid ja karikavõistluseid kulturismis ja fitnessis.
 • Ametlikud kulturismi ja fitnessi võistlused on need võistlused, mille võistlusjuhendid kinnitatakse EKFLi juhatuse poolt ning võistlused mis on EKFL kalender plaanis , mis kinnitatakse EKFL üldkoosolekul. EKFL kalender plaanis olevatel võistlustel juhindutakse käesolevast kodukorrast.
 • Kõikide ametlike võistluste korraldamise ja läbiviimise eest vastutab EKFL
 • EKFLi liikmed võivad osaleda kõikidel EKFLi ametlikel võistlustel kui nad täidavad kodukorda, distsiplinaarmäärustiku, vahekohtu reegleid ning võistluste juhendit.
 • Võistluste majanduslikud tingimused, erireeglid ja muud detailid, võistlussüsteemid, osaleda lubatud sportlaste täpne vanus, võistlus kategoorjad, tulemuste arvestamine ja autasustamine kehtestatakse võistlusjuhendiga.
 • Ametlikel võistlustel tuleb järgida IFBB kehtivaid võistlusmääruseid ja reegleid, käesolevat kodukorda, EKFLi distsiplinaarmäärustik, EKFL vahekohtu reegleid ja vastava võistluse kinnitatud juhendit.

Võistlemine/osalemine muudel võistlustel, üritustel:

  1. Sportlast või ametnikku, kes osaleb IFBB poolt sanktsioneerimata või heaks kiitmata võistlusel või üritusel, võidakse trahvida, kõrvaldada või IFBB-st välja heita. Osalemine hõlmab endas võistlemist, külalisesinemist, seminari, loengu või muu sarnase esitluse andmist, võistluste hindamist, ametikohuste täitmist, oma nime ja/või pildi kasutamise lubamist reklaami eesmärgil ning IFBB poolt sanktsioneerimata võistlustest ja üritustes osavõtmist mistahes muul kujul või viisil.Väljavõte IFBB põhikirjast (19.3. üldsätted)
  2. Vastavalt Konstitutsioonile ja Reeglistikule või siseriikliku, regionaalse või kontinentaalse liidu konstitutsioonile ja reeglistikule ei tohi IFBB poolt tunnustatud sportlane, kohtunik, ametnik ega muu liige kuuluda mõne teise kulturismi ja/või fitnessi organisatsiooni liikmeskonda. Samuti ei tohi liige osaleda ega propageerida teiste organisatsioonide tegevust mistahes kujul või viisil. Vastasel juhul võidakse liiget trahvida, kõrvaldada või IFBB-st välja heita.

  Väljavõte kehtivast Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu kodukorrast:

   

  3.1 EKFL korraldab või annab loa korraldada kõiki Eestis läbiviidavaid IFBB kulturismi ja

  fitnessi võistlusi ja muid sanktsioneeritud üritusi. Eestis korraldatavad võistlused on

  tiitlivõistlused ning EKFL poolt lubatud ametlikud kulturismi ja fitnessi võistlused.

  Sanktsioneeritud üritusteks loetakse muude ürituste, (sealhulgas, kuid mitte ainult: messid,

  kommertsüritused), raames toimuvaid demonstratsioonesinemisi, demonstratsioonvõistlusi

  ja muid üritusi, mis on EKFL juhatusega ametlikult kooskõlastatud.

 • 3.2. Kõikide EKFL poolt korraldatavate või EKFL poolt loa saanud võistluste ja ürituste

  tingimuseks on koostöö Eesti Antidopinguga.

  3.3. Kõik kulturismi ja fitnessi võistlused ja muud punktis 3.1. nimetatud üritused, mis ei ole

  korraldatud EKFL poolt või mis ei ole kooskõlastatud EKFL loetakse mitteametlikeks ning

  neil osalenud IFBB litsentsiga sportlased, kohtunikud ja ametiisikud jäetakse tähtajatult ilma

  vastavatest IFBB litsentsidest ning õigusest võistelda IFBB ja EKFL võistlustel.

Registreerumine

Eesti võistluste juhendid

Võistluste kalendrid

IFBB reeglid