Treenerikutse taotlemine

Spordiseaduse kohaselt on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.

Treenerikutseid antakse kuuel tasemel ja nõuded on sätestatud kutsestandardis.

TREENERIKUTSE TAOTLEMINE

Treenerikutse andja on Eesti Olümpiakomitee (EOK). Kutseandmise korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega vastava spordiala treenerite kutsekomisjonid. Spordiala treenerite kutsekomisjonid korraldavad treenerite erialast taseme- ja täiendõpet, kontrollivad taotleja vastavust nõuetele, korraldavad kutseeksameid ja otsustavad kutse andmise.  Kutseandmise üldist korraldust juhib EOK treenerite kutsekomisjon. EOK treenerite kutsekomisjoni ainupädevuses on kutse andmine spordiala kutsekomisjoni liikmetele ning EKR 7 ja EKR 8 taseme treeneritele.

Kulturismi- ja fitnessitreener on treener, kes omab koolitust nii tervistava kehalise treeningu kui ka jõu- ja vastupidavuse treeningu alal ning oskab ette valmistada ja läbi viia jõusaali ning üldkehalise arendamise treeninguid.

EOK kulturismi ja fitnessi treeneri kutse taotlemiseks on vajalik läbida:

EOK kulturismi ja fitnessitreeneri kutseeksam koosneb:

 • EOK üldainete testist (20 küsimust valikvastustega)
 • erialasest testist (20 küsimust valikvastustega)
 • praktilisest eksamist jõusaalis (EKR3 ja 4); lõputööst EKR5 tasemel

Teooriaeksam loetakse sooritatuks, kui mõlema testi tulemus on vähemalt 80% kokku õige. EKFLi erinõue erialasel eksamil – vähemalt 80% küsimustest õigesti vastatud (s.o maksimaalselt 4 vale vastust).

EKR5 kulturismi- ja fitnessitreeneri praktilise eksami sisuks on kulturismi või fitnessi võistlussportlase ettevalmistamine võistlusteks (sügis- või kevadhooaja algajate võistlus või EMV/KV kulturismis ja fitnessis).

Nõuded EKR5 praktilise eksami lõputööle.

Lõputöö peab sisaldama sportlase füüsilise vormi iseloomustust programmi alguses (kaal, pikkus, mõõdud, võimalusel kehakoostise analüüsi tulemus, treenitava sportlik taust), fotomaterjal algvormist ja arengust kogu perioodi vältel, võistleja treeningkava (koos muudatustega, kui tehti), toitumiskava ja kokkuvõte tulemustest. Lõputöö esitatakse 2 nädalat enne kutseeksami toimumist mailiaadressile koolitus@kulturism.ee. Lõputöö ettekanded kutsekomisjonile toimuvad kahel korral aastas (sügisel ja kevadel) kutseeksami päeval.

 

EKR3 kulturismi ja fitnessi treeneri õpiväljundid:

 • Treener tunneb kehaliste võimete arendamise põhireegleid
 • Treener oskab läbi viia jõusaalitreeningut harrastussportlasele, tagades jõukohase koormuse ja ohutuse.
 • Treener tunneb adekvaatse toitumise põhireegleid

EKR4 kulturismi ja fitnessi treeneri õpiväljundid:

 • Treener oskab planeerida ja ellu viia konkreetse eesmärgiga treeningutsükleid, arvestades treenitavate iga ja võimeid.
 • Treener oskab treenida lapsi ja noori arvestades nende füsioloogiat ja ealisi iseärasusi.
 • Treener valdab jõusaalitreeningu treeningteooriat ja toitumismetoodikat.

EKR5 kulturismi ja fitnessi treeneri õpiväljundid:

 • Treener oskab planeerida ja ellu viia sportlase terviklikku, pikaajalist treeningprotsessi.
 • Treener tunneb kulturismi / fitnessi füsioloogilisi ja meditsiinilisi aspekte.
 • Treener valdab võistlussportlase poseerimiskavade koostamist.
 • Treener oskab planeerida ja ellu viia teiste spordialade ÜKE treeninguid.

Nõuded kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on sätestatud kutsete andmise korras. Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu kutsekomisjoni lisanõue EKR5  kulturismi ja fitnessitreeneri kutse saamiseks on läbida erialane tasemekoolitus EKR5.

Kutsekomisjon

Komisjoni esinaine:
Betti Trei

E-post:
Betti.trei@kulturism.ee

Kutsekomisjoni liikmed