fbpx

Kutse taotlemine/omistamine

KINNITATUD
Kultuuri Kutsenõukogu
22.11.2017 otsusega nr 9

KUTSE ANDMISE KORD treenerikutsetele

1. ÜLDOSA
1.1. Kutse andmise kord (edaspidi Kord) reguleerib kutsete andmise korraldamist järgmistel kutsenimetustel ja
-tasemetel: abitreener, tase 3
nooremtreener, tase 4
treener, tase 5
vanemtreener, tase 6
meistertreener, tase 7
eliittreener, tase 8

1.2. Treenerikutset antakse kõikidele kutsenimetustele ja –tasemetele spetsialiseerumisega spordialale ja
liikumisviisile, vt. lisa 1.
Täiendava kutsena saab anda ja taastõendada spetsialiseerumist liikumisharrastus tasemetel abitreener,
tase 3; nooremtreener, tase 4 ja treener, tase 5 vastava kehtiva kutse olemasolul.
Täiendava kutsena saab anda ja taastõendada spetsialiseerumist personaaltreener tasemetel abitreener,
tase 3; nooremtreener, tase 4; treener, tase 5; vanemtreener, tase 6; meistertreener, tase 7 ja
eliittreener, tase 8 vastava kehtiva kutse olemasolul.

1.3. Kutse andmisel järgitakse elukestva õppe põhimõtet – tunnustada inimeste oskusi ja teadmisi sõltumata
nende omandamise ajast, kohast ja viisist ning tagada võrdsed võimalused kompetentsuse hindamisel ja
tunnustamisel.

1.4. Korra ja selle muudatused kinnitab Kultuuri Kutsenõukogu (edaspidi Kutsenõukogu).

1.5. Treenerikutsete kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandarditega ja nendele vastavust kinnitab
kutsetunnistus.
Kõik kehtivad treenerikutsed on kantud Kutseregistrisse ja Eesti Spordiregistrisse.

1.6. Treeneri kutseid andev organ ehk kutse andja on Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK).

1.7. Moodustatavatesse kutsekomisjonidesse kuuluvad järgmised osapooled:
tööandjad, töötajad/spetsialistid, koolitajad, spordiorganisatsioonide esindajad ja kutsesüsteemi
spetsialistid.

1.8. Kutsekomisjon võib nimetada hindamiskomisjoni, kes hindab kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja)
kompetentsuse vastavust kutsestandardile.

1.9. Kutsekomisjonide ja hindamiskomisjonide volitused kehtivad EOK-le kutse andmise õiguse kehtivuse
lõppemiseni.

1.10. Komisjonid lähtuvad oma töös kutseseadusest, Korrast, kutsestandarditest ja kutse andja poolt
kehtestatud juhenditest.

1.11. Treeneri kutsed antakse 4 aastaks või Korras sätestatud alustel tähtajatult.

1.12. Kutse andmine ja taastõendamine võivad erineda eeltingimuste ja vormide poolest.

1.13. Kutse andmine ja taastõendamine on taotlejale tasuline. Kutsenõukogu kinnitab EOK ettepanekul
Kutse andmise tasu, mida kasutatakse kutseandmise korraldamiseks.

1.14. Kutse taotlemise dokumentide menetlemine toimub haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt.

1.15. Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda.

 

2. KUTSE ANDJA ÜLESANDED

2.1. Treenerikutsete andmise järjepideva ja spordi valdkonda katva protsessi tulemuslik korraldamine.

2.2. Õiguslikus raamistikus kutse andmise korraldamiseks juhendmaterjalide väljatöötamine ja täiendamine.

2.3. Kutse andmise korra eelnõu väljatöötamine ja Kutsenõukogule kinnitamiseks esitamine.

2.4. Kutse andmise ja taastõendamise tasu määrade väljatöötamine ning Kutsenõukogule kinnitamiseks
esitamine.

2.5. EOK treenerite kutsekomisjoni moodustamine ja spetsialiseerumise alusel EOK spordiala treenerite
kutsekomisjonide kinnitamine.

2.6. Kutse andmise väljakuulutamise tagamine.

2.7. Kutse andmisega seotud teabe avalikustamise tagamine.

2.8. Taotlejate ja taastaotlejate avalduste ning dokumentide vastuvõtmise ja nende nõuetele vastavuse
kontrollimise tagamine selleks loodud elektroonilises keskkonnas.

2.9. Taotlejate ja taastaotlejate kutsetasemele sobivuse hindamise tagamine EOK spordiala treenerite
kutsekomisjonides.

2.10. Kutsetunnistuste väljastamise tagamine.

2.11. Kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse tagamine.

2.12. Kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise tagamine.

2.13. Kutse andmise korraldamise ja sellega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande esitamine
Kutsenõukogule vähemalt üks kord aastas.

2.14. Treenerikutse andmise ja taastõendamise kajastamine Eesti Spordiregistris ning andmevahetuse tagamine
Kutseregistriga.

 

3. KUTSEKOMISJONIDE KOOSSEIS JA ÜLESANDED

3.1. Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist, treeneri kutsealast, spordiliikumise
eripäradest, pedagoogika põhialustest ja tegutsema erapooletult.

3.2. EOK treenerite kutsekomisjoni (keskne komisjon) kinnitab EOK.
EOK spordiala spetsiifilised treenerite kutsekomisjonid kinnitab vastavate spordialaliitude ettepanekul EOK
Kutsekomisjonide koosseisu kuuluvad järgmiste kutse andmisest huvitatud institutsioonide ja osapoolte
esindajad: Eesti Olümpiakomitee, vastav spordiliit, spordiklubi ja/või spordikool (tööandjate esindajad),
spordialal tunnustatud treenerid (töötajate/spetsialistide esindajad), valdkonna oskusteabega seonduv
kõrgkool (koolitajate esindajad), Sihtasutus Kutsekoda.

3.3. Kutsekomisjonid valivad oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.

3.4. EOK treenerite kutsekomisjoni ülesanded on:
3.4.1. kutse andmine EOK spordiala treenerite kutsekomisjonide liikmetele;
3.4.2. eliittreener, tase 8 kutse andmine ja taastõendamine;
3.4.3. meistertreener, tase 7 kutse andmine ja taastõendamine;
3.4.4. eriolukordade lahendamine ja EOK spordiala treenerite kutsekomisjonide nõustamine;
3.4.5. EOK treenerite kutsekomisjoni koosseis:
Kutsekomisjoni tööd korraldab konkursiga valitud kutse andja. Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:
1) tööandjad
Kristjan Port, Tallinna Ülikool ja Priit Kaasik, Tartu Ülikool
2) töötajad/spetsialistid
Toomas Tõnise, Spordikoolituse ja –Teabe SA, EOK ja Jaak Salumets, Eesti Treenerite Liit
3) koolitajad
Martin Mooses, Tartu Ülikool ja Rein Haljand, Eesti Ujumisliit, Tallinna Ülikool
4) muud osapool
Kutsekoja poolt nimetatud esindaja
3.4.6. eliittreener, tase 8 ja meistertreener, tase 7 kutse andmisel ning taastõendamisel kutsutakse komisjoni
koosolekule vastava spordialaliidu treenerite kutsekomisjoni esindaja.

3.5. Kutsekomisjonid:
3.5.1. tegutsevad kutse andja poolt kinnitatud töökorra alusel;
3.5.2. tagavad treenerite tasemekoolitusteks tarviliku õppekava ja õppematerjalide olemasolu ning viivad oma
spetsialiseerumise erialal – spordialal läbi koolitusi nõutud mahus;
3.5.2. nimetavad vajadusel hindamiskomisjoni;
3.5.4. järgivad EOK poolt kehtestatud kutse andmise ja taastõendamise tasu määrasid;
3.5.5. järgivad EOK poolt kehtestatud juhendeid ja teisi kutse andmisega seonduvaid dokumente;
3.5.6. kinnitavad spordiala spetsiifilised hindamisvormid, -juhendid ja –materjalid;
3.5.7. kuulutavad välja kutseandmise;
3.5.8. vaatavad läbi taotleja dokumendid ja otsustavad tema lubamise hindamisele kutse
andmiseks/taastõendamiseks;
3.5.9. otsustavad taotlejale kutse andmise/taastõendamise või andmata jätmise;
3.5.10. lahendavad hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi;

3.6. Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on:
3.6.1. osalenud hindamiskomisjoni töös või
3.6.2. vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või
3.6.3. taotleja tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud asjaolud tekitavad
kahtlust tema erapooletuses.

 

4. HINDAMISKOMISJONI MOODUSTAMINE JA ÜLESANDED

4.1. Hindamiskomisjon moodustatakse vajadusel kutsekomisjoni otsusega taotleja kompetentsuse
hindamiseks.

4.2. Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Kui hindamine toimub eksami vormis automaatse
testimissüsteemi kasutamisel, mille puhul inimene eksami hindamisse ei sekku, vaid ainult fikseerib
tulemusi, siis peab hindamiskomisjonis olema vähemalt üks liige.

4.3. Hindamiskomisjon:
4.3.1. hindab taotleja kompetentsust vastavalt Korras sätestatule;
4.3.2. koostab hindamise korraldamise ja tulemuste kohta protokolli ja esitab selle kutsekomisjonile.

4.4. Hindamiskomisjoni liikmed peavad kompetentsed kutsealases tegevuses, tundma kutsesüsteemi ja
omama hindamisalaseid oskusi, nad peavad olema sõltumatud ning sobivate isikuomaduste ja hoiakutega.

4.5. Hindamiskomisjonide liikmetest ei tohi üle ühe kolmandiku olla vahetult seotud antud hindamiseks
ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega ja üle ühe kolmandiku olla taotleja tööandjaga
samast asutusest, välja arvatud punktis 4.2 nimetatud automaatse testimise puhul.

 

5. KUTSE ANDMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

5.1. Taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja
täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega:
Abitreeneri, tase 3 kutse taotlemise eelduseks on:
→ vanus vähemalt 18 aastat, abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja
spetsialiseerumise erialal – spordialal 30 tundi, läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord kolme aasta
jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)*, soovitavalt keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus.
Nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:
→ keskharidus, abitreeneri, tase 3 kutse omamine, lisaks abitreeneri tasemekoolitusele kogumahus 60 tundi
nooremtreeneri, tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi ja spetsialiseerumise
erialal – spordialal 50 tundi, läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord kolme aasta jooksul esmaabi
täiendkoolitus (6 tundi)* ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 kutsetasemel;
→ kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal
viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste
otsustamisel ja läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6
tundi)*.
Treeneri, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:
→ keskharidus, nooremtreeneri, tase 4 kutse omamine, lisaks abitreeneri ja nooremtreeneri tasemekoolitustele
kogumahus 160 tundi treeneri, tase 5 tasemekoolitus läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi ja
spetsialiseerumise erialal – spordialal 70 tundi, läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord kolme aasta
jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 ja
nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel kokku;
→ viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane
täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis
ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord
kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4
aasta jooksul;
→ 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane
täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis
ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord
kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8
aasta jooksul.
Vanemtreeneri, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:
→ treeneri, tase 5 kutse omamine, erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta
jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud
esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ning vähemalt
10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul;
→ viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane
täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis
ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord
kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 8
aasta jooksul;
→ 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane
täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis
ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord
kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ja vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 12
aasta jooksul.
Meistertreeneri, tase 7 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:
→ vanemtreeneri, tase 6 kutse omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav
haridus, erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60
tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi
baaskoolitus (16 tundi) ja kord kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)*, vähemalt 5-aastane
erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud
erialased publikatsioonid ja/või tegevus treenerite koolitajana;
→ vanemtreeneri, tase 6 kutse omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, erialane
täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis
ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) ja kord
kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)*, vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12
aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud erialased publikatsioonid ja/või
tegevus treenerite koolitajana.
Eliittreeneri, tase 8 kutse taotlemise eelduseks on:
→ meistertreeneri, tase 7 kutse omamine, kestval ja akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral
omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised, lisaks vastavus vähemalt neljale järgmistest nõuetest
(vastavalt EOK treenerite kutsekomisjoni hinnangule):
a. on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud rahvusvahelisel tipptasemel;
b. omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina;
c. on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega konverentsidel;
d. on olnud kestvalt eeskujuks ning ausa mängu ja puhta spordi ideaalide eest seisja;
e. on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga/või teadustöö valdkonnas;
f. tema uute ideede või protsesside arendamise tulemused on rahvusvaheliselt kasutusel.
Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.

5.2. Kutse taotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:
1) avaldab keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava
kutsetaseme ning spetsialiseerumise
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib keskkond vormikohase CV
3) laeb keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4) laeb keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist
5) tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse keskkonda koolitaja poolt
6) laeb keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid
7) laeb keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

5.3 Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud täienduskoolitust,
treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega:
Abitreeneri, tase 3 kutse taastaotlemise eelduseks on:
→ erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni
ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi baaskoolitus (16
tundi) ja kord kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ja vähemalt 2-aastane erialane
töökogemus abitreeneri, tase 3 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Nooremtreeneri, tase 4 kutse taastaotlemise eelduseks on:
→ erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni
ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi baaskoolitus (16
tundi) ja kord kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ja vähemalt 2-aastane erialane
töökogemus nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Treeneri, tase 5 kutse taastaotlemise eelduseks on:
→ erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni
ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi baaskoolitus (16
tundi) ja kord kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ja vähemalt 3-aastane erialane
töökogemus treeneri, tase 5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Vanemtreeneri, tase 6 kutse taastaotlemise eelduseks on:
→ erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni
ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi baaskoolitus (16
tundi) ja kord kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)*, ja vähemalt 4-aastane erialane
töökogemus vanemtreeneri, tase 6 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Meistertreeneri, tase 7 kutse taastaotlemise eelduseks on:
→ erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni
ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, läbitud esmaabi baaskoolitus (16
tundi) ja kord kolme aasta jooksul esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)* ja vähemalt 4-aastane erialane
töökogemus meistertreeneri, tase 7 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Eliittreeneri, tase 8 kutse taastaotlemise eelduseks on:
→ erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni
ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 4-aastane erialane
töökogemus eliittreeneri, tase 8 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.

5.4. Kutse taastaotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:
1) avaldab keskkonnas kutse taastaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava
kutsetaseme ning spetsialiseerumise
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib keskkond vormikohase CV
3) laeb keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4) laeb keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist
5) laeb keskkonda täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid
6) laeb keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

5.5. Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis.
Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel ning sellisel juhul
on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus.

5.6. Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra.
Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele
vastavust tõendavad dokumendid.
* esmaabi koolituse läbimise nõue rakendub alates 01.01.2019.a.

 

6. KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE, DOKUMENTIDE MENETLEMINE JA TÄHTAJAD

6.1. Kutsekomisjonid kuulutavad kutse andmise välja vähemalt kord aastas Eesti spordiregistri treenerite
alamregistri rubriigis kutse andmiste väljakuulutamine ja kajastatakse vastava spordiliidu koduleheküljel ja
kesksel spordiinfo leheküljel www.sport.ee.

6.2. Kutse andmise väljakuulutamisel, dokumentide menetlemisel, kutse andmisel kehtivad järgmised nõuded
ja tähtajad:
6.2.1. kutsekomisjon kuulutab kutseandmise välja mitte hiljem kui kaks kuud enne kavandatavat kutseandmist
teatades:
– antavate kutsete nimetused, EKR tasemed ja spetsialiseerumised;
– dokumentide esitamise tähtajad;
– kutseandmiseks läbiviidavate hindamiste toimumiste ajad ja kohad, hindamiste korraldamiste viisid;
– kutse andmise tasu suuruse;
6.2.2. kutse taotleja esitab nõutavad dokumendid e-keskkonnas kolme nädala jooksul arvates kutse andmise
väljakuulutamisest;
6.2.3. kutsekomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi kolme nädala jooksul arvates nende esitamise
lõpptähtajast. Dokumentide läbivaatamisel lähtub kutsekomisjon järgmisest korrast ja nõuetest:
– esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab taotleja;
– vajalike dokumentide olemsolu ja vormikohasust kontrollitakse nende vastuvõtmisel;
– puudulikult täidetud ja/või puuduvate dokumentide korral annab kutsekomisjon taotlejale kuni ühe
nädala puuduste kõrvaldamiseks;
– taotleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on kutsekomisjonil õigus nõuda täiendavaid
dokumente;
– kui puudusi ei kõrvaldata tähtajaliselt, võib kutsekomisjon jätta avalduse läbi vaatamata;
– kutsekomisjonile esitatud dokumentide koopiaid ei tagastata;
– makstud kutse andmise tasu ei tagastata;
6.2.4. kutsekomisjoni poolt läbi vaadatud dokumentide alusel otsustatakse taotleja lubamine hindamisele ja
taotlejale saadetakse kutse hindamisele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mitte hiljem kui
kolm nädalat enne väljakuulutatud hindamise toimumise aega;
6.2.5. kutsekomisjonil on õigus taotleja mittevastavusel taotletavale treenerikutsele, EKR tasemele
sisenemiseks seatud eeltingimustele:
– mitte lubada taotlejat hindamisele kohustusega seda otsust põhjendada;
– soovitada taotlejale sobivamat kutsetaset lähtudes seatud eeltingimustest ja esitatud dokumentides;
6.2.6. taotleja avaldus ja esitatud dokumendid säilitatakse e-keskkonnas

 

7. TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

7.1. Taotleja lubatakse hindamisele kutsekomisjoni otsusega arvestades esitatud avalduse ja dokumentide
vastavust taotletavale treenerikutsele, EKR tasemele sisenemiseks seatud eeltingimustele;

7.2. Kompetentsuse hindamisvormid kutse andmisel on:
7.2.1. abitreener, tase 3; nooremtreener, tase 4 ja treener, tase 5
7.2.1.1. teadmiste hindamiseks kirjalik test 40 küsimuse ja iga küsimuse kohta nelja valikvastustega, millest
ainult üks on õige. 40 küsimusest 20 küsimust on spordiala erialased ja 20 küsimust on spordi
üldainetest. Kui eriala- ja üldainete teste ei sooritata üheaegselt, siis tuleb esmalt sooritada erialatest,
mille vähemalt 60 %-lisel sooritamisel lubatakse hinnatav üldainete testile.
Spordi üldainete küsimustest on 10 biomeditsiini, 6 pedagoogika ja psühholoogia ning 4 üldteadmiste
valdkonnast, mida on võimalik sooritada ainult EOK testikeskuse kaudu.
7.2.1.2. spordiala erialaste praktiliste oskuste eksam, mille vormi kinnitab kutsekomisjon
7.2.2. vanemtreener, tase 6
7.2.2.1. spordi üldainete ja spordiala eriala küsimustega suuline või kirjalik eksam;
7.2.2.2. spordiala erialaste praktiliste oskuste eksam, mille vormi kinnitab kutsekomisjon
7.2.3. meistertreener, tase 7
7.2.3.1. intervjuu
7.2.3.2. eksperthinnang või spordiala erialaste praktiliste oskuste eksam
7.2.3. eliittreener, tase 8
7.2.3.1. intervjuu
7.2.3.2. eksperthinnang

7.3. Hindamise korraldamine
7.3.1. abitreener, tase 3; nooremtreener, tase 4 ja treener, tase 5
7.3.1.1. teadmiste hindamise kirjaliku testi 20 spordi eriala küsimust valikvastustega koostab kutsekomisjon,
20 spordi üldainete küsimust koos valikvastustega saadakse kutse andja poolt koostatud küsimuste
andmepangast. Kui eriala- ja üldainete teste ei sooritata üheaegselt, siis tuleb esmalt sooritada
erialatest, mille vähemalt 60 %-lisel sooritamisel lubatakse hinnatav üldainete testile.
7.3.1.2. eriala- ja üldainete testi (40 küsimust) üheaegsel sooritamisel antakse hinnatavale aega 60 minutit,
ainult üldainete testi täitmiseks antakse aega 30 minutit;
7.3.1.3. testi sooritajatel on lubatud kasutada ainult kutsekomisjoni poolt antud materjale. Testi sooritamisel
on keelatud:
– omavaheline suhtlemine ja kõrvalise abi kasutamine;
– mobiiltelefonide jt. elektrooniliste seadmete kasutamine;
– testiga seonduvate materjalide eksamiruumist välja viimine;
– teisi testi sooritajaid ja komisjoni liikmeid häiriv käitumine.
7.3.1.4. test loetakse sooritatuks, kui 40 küsimusest vähemalt 32 on vastatud õigesti;
7.3.1.5. taotlejad lubatakse spordiala eriala praktiliste oskuste eksamile, mille vormide üle otsustavad
kutsekomisjonid, üldreeglina pärast teadmiste hindamise kirjaliku testi sooritamist;
7.3.2. vanemtreener, tase 6
7.3.2.1. spordi üldainete ja spordiala eriala suulise või kirjaliku eksam küsimused koostavad ja eksami formaadi
üle otsustavad kutsekomisjonid;
7.3.2.2. eksami sooritamiseks antakse aega kuni 60 minutit;
7.3.2.3. eksami sooritajatel on lubatud kasutada ainult kutsekomisjoni poolt antud materjale. Eksami
sooritamisel on keelatud:
– omavaheline suhtlemine ja kõrvalise abi kasutamine;
– mobiiltelefonide jt. elektrooniliste seadmete kasutamine;
– eksamiga seonduvate materjalide eksamiruumist välja viimine;
– teisi eksami sooritajaid ja komisjoni liikmeid häiriv käitumine.
7.3.2.4. eksami sooritatuks lugemise otsustavad hindamiskomisjonid;
7.3.2.5. spordi üldainete ja spordiala eriala eksami sooritanud taotlejad lubatakse spordiala eriala praktiliste
oskuste eksamile, mille vormide üle otsustavad kutsekomisjonid;
7.3.3. meistertreener, tase 7
7.3.3.1. intervjuu läbiviimise formaadi üle otsustab EOK treenerite kutsekomisjon;
7.3.3.2. ekspertide kaasamise või spordiala erialaste praktiliste oskuste eksami vormide üle otsustab EOK
treenerite kutsekomisjon;
7.3.4. eliittreener, tase 8
7.3.4.1. intervjuu läbiviimise formaadi üle otsustab EOK treenerite kutsekomisjon;
7.3.4.2. ekspertide kaasamise üle otsustab EOK treenerite kutsekomisjon;

 

8. KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

8.1. Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal hiljemalt kolme
nädala jooksul hindamisest.

8.2. Kutsekomisjon teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

8.3. Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile.

8.4. Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja
korras.

8.5. Kutsekomisjon kinnitab kutseandmise elektrooniliselt 7 tööpäeva jooksul, peale mida Eesti spordiregistri
volitatud töötleja koostöös sihtasutusega Kutsekoda tagab andmete kandmise kutsetunnistuse
blankettidele, kutsetunnistuste väljastamise ning kutsete kandmise registrisse.

8.6. Kutsekomisjon väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

8.7. Kutsetunnistus kehtib üldreeglina neli aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast ja hakkab
kehtima kutsekomisjoni otsuse päevast, erandiks vaid käesoleva Korra punktides 8.9. ja 9.1. sätestatud
juhud.

8.8. Kutsetunnistus antakse välja tähtajatult, kui:
8.8.1. treenerikutse taotlejale/taastaotlejale on kõrgemat kutsetaset (meistertreener, tase 7 ja sellele
eelnevalt vastanud kutsetaset või eliittreener, tase 8) antud eelnevalt vähemalt kahel korral.

8.9. Kutsekomisjonil on õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:
8.9.1. kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
8.9.2. kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
8.9.3. kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardi ja selle lisadega sätestatud normidele.

8.10. Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutsekomisjon teatab
otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes
(http://www.ametlikudteadaanded.ee/).

8.11. Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses
sätestatud tingimustel ja korras.

8.12. Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri
volitatud töötlejalt.

 

9. ERIOLUKORDADE LAHENDAMINE KUTSE ANDMISEL

9.1. Treenerikutse taotleja vanus:
9.1.1. abitreeneri, tase 3 kutse taotlemiseks ja sellele vastava kompetentsuse tõendamiseks peab taotleja
vanus olema vähemalt 18 aastat;
9.1.2. kutsekomisjoni otsusel on erandina lubatud taotleja kompetentsuse tõendamine alates vanusest 17 ja
pool aastat. Antud kutse hakkab kehtima ja kutsetunnistus väljastatakse taotleja 18. aastaseks saamise
päevast.

9.2. Õigus kutse taastaotlemiseks:
9.2.1. kutse taastaotlemine peab toimuma treenerikutse kehtivuse perioodil;
9.2.2. mõjuvatel põhjustel on kutsekomisjonil erandina õigus taastaotleja lubamiseks kutse taastõendamisele,
kui kutse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

9.3. Ühe treenerikutse olemasolul sama kutsetaseme taotlemine teise spetsialiseerumisega:
9.3.1. taotleja peab sooritama nii käesolevas Korras sätestatud teadmiste testi või eksami või intervjuu ja
spetsialiseerutaval spordialal praktiliste oskuste eksami;
9.3.2. kutsekomisjoni otsuse põhjal võib taotleja vabastada spordi üldainete osas teadmiste testi, eksami või
intervjuu sooritamisest.

9.4. Liikumisharrastuse ja personaaltreeneri täiendava spetsialiseerumise taotlemine:
9.4.1. täiendavat spetsialiseerumist liikumisharrastus ja personaaltreener saavad taotleda kehtiva
treenerikutse omajad käesolevas Korras sätestatud kutsetasemetele (vt. käesoleva Korra punkt 1.2.) ja
olemasoleva treenerikutse taseme piires;
9.4.2. täiendavaks spetsialiseerumiseks peab sooritama nii käesolevas Korras sätestatud teadmiste testi või
eksami või intervjuu ja täiendava spetsialiseerumise praktiliste oskuste eksami;
9.4.3. kutsekomisjoni otsuse põhjal võib taotleja vabastada spordi üldainete osas teadmiste testi, eksami või
intervjuu sooritamisest.

9.5. Kordushindamise korraldamine hindamise mittesooritamisel:
9.5.1. hindamist mittesooritanud taotlejal on õigus uuele hindamisele üldise korra alusel;
9.5.2. kutsekomisjonidel on õigus korraldada järelhindamist mittesooritanud taotlejatele enne järgmist
plaanilist kutseandmist, kuid mitte varem kui ühe kuu möödudes eelmisest hindamisest;
9.5.3. hindamist mittesooritanud taotleja edukalt sooritatud eksamiosad: teadmiste kirjalik test või eksam ja
praktiliste oskuste eksam kehtivad ühe aasta jooksul;

10. KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Kutse andmisega seotud tegevus dokumenteeritakse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja
määratud ulatuses. Kutse andmisega seotud avaldused, esitatud dokumendid, koostatud protokollid ja vastuvõetud
otsused salvestatakse kutsekomisjoni poolt Eesti Spordiregistri treenerite alamregistri andmepangas.