STIPENDIUMIKONKURSS TIPPSPORTLASTELE KÕRG- VÕI KUTSEHARIDUSE OMANDAMISEKS

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:

– on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või

– on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul

– järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele

– ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:

– avalik-õiguslikus ülikoolis

– eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel

– riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis

– erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel

– riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses

– Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses

– või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 31.jaanuariks digiallkirjastatult e-postile: natalja@eok.ee

Avalduses tuleb ära märkida:

Ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.

NB! Lisaks avaldusele tuleb esitada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

Korduvtaotlejatel lisada juurde 2016/2017 sügissemestri akadeemiline õiend.