EOK KULTURISMI- JA FITNESSI- NING JÕUSAALITREENERI TASEMEEKSAM TOIMUB 25. NOVEMBRIL!

Eesti Olümpiakomitee kulturismi-, fitnessi- ja jõusaalitreeneri kutsekvalifikatsiooni tasemeeksam toimub 25. november 2017.

Eksam algab kell 10.00 Sparta Spordiklubis

Kutse andmise kord treenerikutsetele (väljavõte)

5. Kutse andmise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid5.1. Taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taotlemise eelduseks on:

* vanus vähemalt 18 aastat, abitreeneri, EKR-3 tasemekoolituse läbimine mahus 60 tundi (üldainete koolitus ja erialane koolitus), soovituslik spordiala harrastuse kogemus.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

* abitreeneri, EKR-3 kutsetaseme omamine, nooremtreeneri, EKR-4 tasemekoolituse läbimine mahus 100 tundi ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 kutsetasemel;

* kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

* nooremtreeneri, EKR-4 kutsetaseme omamine, treeneri, EKR-5 tasemekoolitus läbimine mahus 140 tundi ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 ja nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel kokku;

* viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;

* 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

Vanemtreeneri, EKR-6 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

* treeneri, EKR-5 kutsetaseme omamine, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ning vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul;

* viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul;

* 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul.

Meistertreeneri, EKR-7 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

* vanemtreeneri, EKR-6 kutsetaseme omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav haridus, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana;

* vanemtreeneri, EKR-6 kutsetaseme omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana.

Eliittreeneri, EKR-8 kutse taotlemise eelduseks on:

* meistertreeneri, EKR-7 kutsetaseme omamine, kestval ja akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised, lisaks vastavus vähemalt neljale järgmistest nõuetest:

a) on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud rahvusvahelisel tipptasemel (eriala eksperthinnang);

b) omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina;

c) on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega konverentsidel;

d) on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert oma erialal;

e) on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga/või teadustöö valdkonnas;

f) tema uute ideede või protsesside arendamise tulemused on rahvusvaheliselt kasutusel.

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.

5.2. Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid

1) treenerikutse taotlemise avaldus

2) vormikohane CV

3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

4) koopia haridust tõendavast dokumendist

5) koopia taseme- ja täienduskoolitust tõendavast dokumendist

6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

NB! Dokumentide esitamine uue korra järgi Spordiregistri veebis!

5.3 Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud täienduskoolitust, treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taastaotlemise eelduseks on:

* erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taastaotlemise eelduseks on:

* erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Treeneri, EKR-5 kutse taastaotlemise eelduseks on:

* erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treeneri, EKR-5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Vanemtreeneri, EKR-6 kutse taastaotlemise eelduseks on:

* erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreeneri, EKR-6 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Meistertreeneri, EKR-7 kutse taastaotlemise eelduseks on:

* erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus meistertreeneri, EKR-7 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Eliittreeneri, EKR-8 kutse taastaotlemise eelduseks on:

* erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus eliittreeneri, EKR-8 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.

5.4. Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid:

1) treenerikutse taotlemise avaldus

2) vormikohane CV

3) koopia täienduskoolitust tõendavast dokumendist

4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

5) koopia isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud

NB! Dokumentide esitamine uue korra järgi Spordiregistri veebis!

5.5. Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis.

Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus.

5.6. Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra.

Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid.

Kutsekvalifikatsiooni tasemeeksam – UUE KORRA JÄRGI TAOTLUSE ESITAMINE VEEBIS

Kutsekvalifikatsiooni tasemeeksamid toimuvad 25. novembril Tallinnas. Kaks kirjalikku testi ning praktiline eksam.

Dokumentide esitamise aeg: 25.09. – 11.11.17.

Dokumentide esitamine toimub Spordiregistri süsteemi kaudu.

Ilma treenerikutset eelnevalt omamata (esmataotlemine) sisenege avaliku veebi kaudu SIIN.

Kui teile on eelnevalt antud treeneri kutse, sisene SIIN.

Täpne juhis kutse taotlemise kohta siin…

Kutse andmise tasu määrad

Abitreener EKR 3 – 32 eur

Nooremtreener EKR 4 – 38 eur

Treener EKR 5 – 45 eur

Vanemtreener EKR 6 – 58 eur

Meistertreener EKR 7 – 64 eur

Eliittreener EKR 8 – 75 eur

Lisainfo ning avalduse ja CV blanketi leiab Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu koduleheküljelt www.kulturism.ee

Õppematerjal

Erialased õpikud siin

Üldosa õppematerjalid, siin

NB! Alates 2006. aasta 1. septembrist peavad uue spordiseaduse alusel olema kõigil Eestis töötavatel jõusaalitreeneritel kutsekvalifikatsioonitase, mida pisteliselt kontrollib Eesti Olümpia Komitee vastav komisjon.

Taseme taotlejal on soovitav oma teadmistele lisa saada järgnevatest väljaantud raamatutest: Kulturism I, Kulturism II, Kulturism kõigile, Kulturism ja Fitness. Lisaks teadmised inimese anatoomiast, füsioloogiast, bioloogiast, kulturismi ajaloost jt. ning üldisi teadmisi spordivaldkonnast laialdasemalt.

Kutsekomisjoni kontakt: Marek Morozovmarek.morozov@kulturism.ee

Samal teemal:

Kulturismi- ja fitnessi- ning jõusaalitreenerite erialakoolitus

Kuidas saada kulturismi ja fitnessi ning jõusaalitreeneriks

I taseme treener on nüüdsest EKR tase 3 ja kutsenimetusega “Abitreener”