Üldkoosolek 26.06.2018

Lugupeetud Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu liikmed!

Kuna 18.06.2018.a. kokku kutsutud üldkoosolekul osalenud liikmete arv ei ületanud otsustamiseõigusliku kvoorumi künnist, siis kutsume Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu (EKFL) juhatuse nimel kokku kordava üldkoosoleku.

Väljavõte EKFL põhikirjast:

  1. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja liidu põhikirjast tulenevaid nõudeid ja selles on esindatud üle poole liidu liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole ülal sätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus vähemalt ühe kuu jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus on esindatud vähemalt kaks liiget.

Üldkoosolek toimub 26.06.2018.a. kell 10.00-12.00 Sparta Spordiklubi koolitusklassis, Pärnu mnt 139C, Tallinn.

Üldkoosoleku päevakord:

  1. 2017 a. majandusaasta aruande ning tegevusaruande kinnitamine
  2. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
  3. Põhikirja muudatuste kinnitamine
  4. Juhatuse liikme vabastamine

Koosoleku kutse ja digitaalsete allkirjade väljavõte.

Volitamisest:
1. Volitada saab üks liige teist
2. Samuti on vajalik koosolekul osalevatel esindatava organisatsiooni
juhatuse liikme poolset volitust juhul kui juhatuse liige ise ei osale
koosolekul.
Volituse põhi.

Volitused palume võtta koosolekule kaasa või saata digitaalselt
info@kulturismi.ee